ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตร

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรของประธานและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้ง 49 หน่วยเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหีบ พร้อมด้วยประชาชนที่เดินทางมาร่วมลุ้นสรุปผลคะแนนของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่องขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ซึ่งท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

Switch langauge »