ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ หน้าสำนักงาน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายปราโมทย์ ชลไชยะ ประธานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง และคณะทำงานผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้ง 3 เขต ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 49 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

Switch langauge »