ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองการประชุม การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุน การรายงานการเงิน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุน และการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อเห็นชอบในการประชุม

Switch langauge »