พิธีไหว้ครู

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง คณะครูโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย และปลูกฝั่งคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียน

Switch langauge »