ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องทั้ง 23 ชุมชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุง แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Switch langauge »