ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองการประชุม การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุน การรายงานการเงิน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุน และการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

Switch langauge »