วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ได้มีการดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าเรียนมัธยมปีที่ 1 และก่อนการสอบได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยผ่านการคัดกรอง ตรวจสุขภาพวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล เว้นระยะห่าง

Switch langauge »