วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ออกตรวจสถานที่ตั้ง การสุขาภิบาล และการป้องกันเหตุรำคาญ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 8 กิจการ

Switch langauge »