ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ

11-4

Switch langauge »