วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการเสนอญัตติเรื่องอนุมัติผ่านการประชุมสภาเทศบาล ในด้านการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ก่อนประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ได้มีการตรวจสุขภาพ วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19