วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ มัสยิด ชุมชนตรอกสุเหร่า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง PCC. ประปา. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ออกดำเนินการ ชี้แจง จัดระเบียบตามมาตรการของรัฐ คัดกรอง ตรวจสุขภาพ เว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นวันรายอิฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19