วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 90 แกลลอน ให้กับเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมรับมอบ แอลกอฮอล์ล้างมือจะนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาด และสิ่งที่จำเป็นก็คือการดูแลสุขภาพของตนเอง และรักษาความสะอาดของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

Switch langauge »