วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดสดเทศบาล นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ  นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่แจกเจล ทำความสะอาดมือ พร้อมกับนำพยาบาลวิชาชีพวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย เพื่อไว้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด 19

Switch langauge »