มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  หากท้องถิ่นใดประชากรในท้องถิ่นมีความรู้จะทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา  ด้วยความเห็นร่วมกันว่า  ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ  การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้เรียนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส
Switch langauge »