พัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน  และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว  อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ  จากนักท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวของท้องถิ่นทั้งสิ้น  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า  การพัฒนาการศักยภาพของท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว  จะทําให้เกิดการพัฒนาแก่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ ว่าจะเป็นการสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  การสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  การสร้างมาตรฐานด้านการบริการการดูแลความปลอดภัยด้านการบริโภค การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  การส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  สิ่งเหล่านี้จะทําให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจากเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นร่วมกันกําหนด  ด้วยความมุ่งหวังว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดี  รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ด้วย
Switch langauge »