กองคลัง

กองคลัง

แบ่งหน้าที่ดำเนินงาน ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและ อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นนเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบความชอบเป็นพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองฝ่าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนําอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานสถิติการคลัง

2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจําหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทําสถิติรายรับและรายจ่ายจริง ประจําปี งบประมาณ งานจัดทําประมาณการรายรับ และรายจ่ายจริงประจําปี งบประมาณ งานจัดทําสถิติรายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน งานจัดทําสถิติการรับและจ่ายเงินเกี่ยวกับงบเฉพาะการ งานรายงานสถิติการคลังประจําปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และงานเร่งรัดรายได้

3.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกําหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงท้องที่และรายได้อื่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบ และจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปี งบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี งานรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคําร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมินและกําหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื ้องต้น เพื่อนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานลงรายงานเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท. ๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการนําเงินส่งประจําวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่และประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี

4.1 งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบํารุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน งานจัดทํารายงานเสนอทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Switch langauge »