วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา
พัฒนาการท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองปากช่อง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งเสนอปัญหาความต้องการแก่ภาครัฐ เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนําไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทํางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่โดยกําหนดเป็นเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้

สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ สภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะความเป็นเมือง มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ประกอบกับเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นทางผ่านในการติดต่อกับจังหวัดในภาคอีสาน ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่าควรกําหนดให้ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย กําหนดการวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต จะทําให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่มีระเบียบสวยงาม

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี การที่ประชากรในพื้นที่ใดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชากรในท้องถิ่นนั้นจะต้องเห็นความสําคัญของท้องถิ่นที่ตนอยู่ และมีความสามัคคี ในการกําหนดความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นนั้นด้วย รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่ ใกล้ชิดกั บประชาชนเหล่านั้น ซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า เทศบาลเมืองปากช่องควรให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงกําหนดให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ หลากหลายกิจกรรมมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนของภาครัฐ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะทําให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะบ่งชี้ว่าประชาชนในท้องถิ่นระดับต่างๆ ด้วย

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก หากท้องถิ่นใดประชากรในท้องถิ่นมีความรู้จะทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้เรียนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ จากนักท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวของท้องถิ่นทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า การพัฒนาการศักยภาพของท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว จะทําให้เกิดการพัฒนาแก่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ ว่าจะเป็นการสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การสร้างมาตรฐานด้านการบริการการดูแลความปลอดภัยด้านการบริโภค การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้จะทําให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจากเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นร่วมกันกําหนด ด้วยความมุ่งหวังว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดี รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ด้วย

Switch langauge »