แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาล

  • แผนพัฒนาเทศบาลสามปี-สี่ปี
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • แผนอัตรากำลังคน
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  • แผนดำเนินงานประจำปี