บริการงานทะเบียน

ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนมกราคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2562
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
แผ่นพับคู่มือ มาตรฐานการให้บริการงานทะเบียน
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนตุลาคม 2562
Switch langauge »