บริการงานทะเบียน

รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนมกราคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2562
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
แผ่นพับคู่มือ มาตรฐานการให้บริการงานทะเบียน
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เดือนตุลาคม 2562
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)
Switch langauge »