รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑,ทส.๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการปากช่องคาวบอยซิตี้ Countdown ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการโตไปไม่โกง” ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการล่องคายัครักษ์ลำตะคอง ประจำปีงบประมาณ 2562”
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการปั่นฟื้นฟูธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562”
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอปากช่องคัพ” ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน “แก้ไขเหตุรำคาญ (เรื่องปล่อยน้ำเสีย)”
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562”
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประกวดภาพถ่าย สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๒”
รายงานผลการดำเนินงาน “ตรวจวัดระดับความดังเสียง”
รายงานผลการดำเนินงาน “แก้ไขเหตุรำคาญ (กรณีกลิ่นเหม็นรบกวน)”
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562”
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562”
รายงานผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของอนุกรรมการโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
Switch langauge »