แผนการใช้จ่ายเงิน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (2 ไตรมาส)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563)
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2562)

Switch langauge »