แผนอัตรากำลังคน

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
Switch langauge »