แผนอัตรากำลังคน

แจ้งประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลเมืองปากช่อง
แจ้งประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปากช่อง
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป)
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลเมืองปากช่อง
Switch langauge »