หัวหน้าส่วนราชการ

รองปลัดเทศบาล
นายจเร บ่ายเจริญ
หัวหน้าสถานธนานุบาล
นายสุรพงษ์ งามสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนพงศ์ พิมพ์บุญญามาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศุภฤกษ์ บุญสูง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสันต์ชัย มั่งธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมาลี ตัณทิกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
นายสถิตย์ ประเทศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายจรัล รามสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
นายวิชาญ เงางาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดร.สุวิชา สุภามา