สาสน์จากนายกเทศมนตรี

การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดระยะวเลาที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณที่จำกัดและการเปลี่ยนแปลงองกฎ ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรวจสอบที่เข้มงวด กระผมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปากช่องทุกคน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถศึกษากฎหมายและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาสเพื่อนำมากำหนดแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กระผมและคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนทุกระดับ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวปากช่อง

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณในทุกกำลังใจที่มอบให้และสัญญาว่าจะพัฒนาปากช่องให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และจะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวปากช่องให้ดีขึ้น ท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลให้ประชาชนชาวปากช่องทุกท่าน ประสพแต่ความสุข ความสมหวัง เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง มีฐานะที่มั่นคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดใด ครับ

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง

ติดต่อนายกเทศมนตรี

Switch langauge »