แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
กำกับและติดตามแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Switch langauge »