เทศบาลเมืองปากช่อง

ปากช่อง เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กิโลเมตร มีคำขวัญที่ว่า

เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี
หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี
น้อยหน่าดีที่ปากช่อง

เทศบาลเมืองปากช่อง คือส่วนหนึ่งของอำเภอปากช่องมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 15.25 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่อง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2524 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลเมืองปากช่อง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา

หลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง

  • หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจ หรืออำนาจของบุคคล

  • หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
    ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัย เป็นต้น

  • หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชน

  • หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง
    ในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดความสามคัคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

  • หลักความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

  • หลักความคุ้มค่า คือ ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

เบอร์โทรติดต่อ

นายกเทศมนตรี (085) 929-9641

สำนักปลัดเทศบาล (044) 312-037 ต่อ
กองคลัง (044) 312-037 ต่อ
กองช่าง (044) 312-037 ต่อ
กองการศึกษา (044) 312-037 ต่อ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (044) 312-037 ต่อ
กองวิชาการและแผนงาน (044) 312-037 ต่อ
กองช่างสุขาภิบาล (044) 312-037 ต่อ
กองสวัสดิการและสังคม (044) 312-037 ต่อ

15.25

ตารางกิโลเมตร

22°-34°

อุณหภูมิและสภาพอากาศ

313

รายได้รวมปี 2562 (ล้านบาท)

36,467

จำนวนประชากร

Switch langauge »