ซักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง นำโดย นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท

Switch langauge »