การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้มีการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีว่าที่ร้อยตรีวันชัย ใจกุศล อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 1 ที่มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

Switch langauge »