โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง และตัวแทนชุมชนทั้ง 23 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชนิดพันธุ์พืช วิธีอนุรักษ์ดูแลรักษาพันธุ์พืช และการเพาะ ขยายพันธุ์ และฝึกทดลองปฏิบัติ

Switch langauge »