สนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจราจรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แก่สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ประกอบด้วยแผงกั้น กรวยจราจร โดยทางสถานีตำรวจภูธรปากช่องขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จราจร ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Switch langauge »