ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Switch langauge »