โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายค้นหาป้องกันกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องร่มเย็น โรงพยาบาลปากช่องนานา นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายค้นหาป้องกันกลุ่มเสี่ยงวัณโรค พร้อมด้วย ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา ทีมคลินิกหมอครอบครัวในชุมชน ร่วมเปิดโครงการ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 23 ชุมชน เข้ารับการอบรมจากวิทยากร เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของโรควัณโรคในพื้นที่อำเภอปากช่อง และจะได้ไปเป็นแกนนำด้านสุขภาพทำงานในชุมชน ตลอดจนมีการรณรงค์ในพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ไปในชุมชน

Switch langauge »