เปิดเทอมวันแรกช่วงโควิด-19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นการเปิดเทอมวันแรก นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้กลับไปเรียนในโรงเรียนโดยมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 จากกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนยุคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้รับมือช่วง “เปิดเทอม” ครั้งนี้ ตามแนวทาง “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School) “สำหรับมาตรการในการเปิดเรียน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแบ่งเป็น 6 มิติ มิติที่ 1 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ จำนวน 20 ข้อ ในมิตินี้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 20 ข้อ ตามมาตรการที่กำหนดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้รับคู่มือนี้ไปเตรียมการประเมินแล้ว ส่วนอีก 5 มิติที่เหลือ จำนวน 24 ข้อ ก็จะเป็นมิติในการเรียนรู้ ครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และมิติการบริหารการเงิน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในการเปิดภาคเรียน

Switch langauge »