ประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

Switch langauge »