โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการลดปริมาณขยะในชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องทั้ง 23 ชุมชนเข้ารับการอบรมจากวิทยากรสาธารณสุขอำเภอปากช่อง และปราชญ์ชาวบ้าน ในการลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะให้ถูกตามหลักสุขาภิบาล

Switch langauge »