คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ


…………………………………………………………………

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง และคณะกรรมการชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมาที่มาดำเนินการตรวจประเมินการสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง

Switch langauge »