ช่วยเหลือเหตุวาตภัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง อย่างเร่งด่วน เพราะเหตุฝนตกเกิดลมพายุพลัดหลังคาบ้าน จนทำให้เกิดความเสียหายที่อยู่อาศัย

Switch langauge »