ระงับเหตุุไฟไหม้สื่อสาร และสายไฟฟ้า

ระงับเหตุไฟไหม้สื่อสาร และสายไฟฟ้า

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ หน้าร้านข้าวต้มต้อยโต้รุ่ง ชุมชนตรอกสุเหร่า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากช่อง เข้าระงับเหตุุไฟไหม้สื่อสาร และสายไฟฟ้า

Switch langauge »