โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ โซเซียรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากร ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เน้นครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลิตนวัตกรรม นำสู่ Thailand 4.0

Switch langauge »