แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนระยะระบาด เขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปีงบประมาณ 2563 ตามเอกสารที่แนบ

11281

Switch langauge »