สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ประธานสภาเทศบาล
นายกังวาล บรรณาภูมิ
โทร: (089) 627-7900
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายวินัย จิวะวิฑูรกิจ
โทร: (086) 655-7738
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางสาวสมจิตร์ กำแหง
โทร: (081) 789-6939
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางสุนันท์ เขียนเจริญ
โทร: (081) 967-9111
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายศิริพงษ์ พงษ์ศิริรักษ์
โทร: (086) 648-4584
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายชาติชาย อุ่นเมตตาอารี
โทร: (081) 647-3180

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
พ.ต.ไพรัช พูนชัย
โทร: (087) 958-1269
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสมภูมิ อาจโต
โทร: (081) 264-9014
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสนิท ขันทาระศรี
โทร: (087) 250-0731
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสุวรรณ เพ็งขาว
โทร: (081) 470-1914
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายปกรณ์ ประคองวงษ์
โทร: (081) 264-9319
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายวิเชษฐ์ เจริญสุข
โทร: (089) 864-5278

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายสวัสดิ์ รามสันเทียะ
โทร: (086) 248-2871
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายพูน นิสูงเนิน
โทร: (081) 264-7724
รองประธานสภาเทศบาล
นายหวั่น เสียนขุนทด
โทร: (098) 597-8922
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายขจิตร์ ปลั่งกลาง
โทร: (081) 878-1416
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายสุวัฒน์ กังวานรัตนกุล
โทร: (081) 876-6207
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายจักรพงศ์ ภูวสวัสดิ์
โทร: (081) 879-9104