สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการเป็นหลัก การเกษตรกรรมเป็นเพียงการเลี้ยงชีพ หรือภายในครอบครัวเท่านั้น การพาณิชยกรรมและการบริการ

 • สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  • สถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง
   • หจก.วิทยชัยปิโตเลียม
   • ปั๊ม ต.บริการ
   • บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
   • หจก. ปากช่องสันติสุข
   • บริษัทเอสโซ่ประเทศไทย
   • ปั๊ม บอม ส. บริการ
   • ปั๊ม ป.ต.ท.
   • ปั๊มแก๊ส LPG เฉลิมชัย
  • ตลาดสด 4 แห่ง
   • ตลาดสดมิตรภาพ
   • ตลาดแขก
   • ตลาดสดเทศบาล
   • ตลาดกังวาฬ
  • ร้านค้าทั่วไป
 • สถานประกอบการเทศพาณิชย์
  • สถานธนานุบาล 1 แห่ง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
  • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปากช่อง
 • สถานประกอบการด้านบริการ
  • โรงแรม 6 แห่ง
   • โรงแรมภูเบศ
   • โรงแรมริมธารอินน์
   • โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค
   • โรงแรมนิววันชัย
   • โรงแรมภูพญา
   • โรงแรมปากช่อง
  • ธนาคาร 11 แห่ง
   • ธ. กรุงเทพ จํากัด
   • ธ. กรุงศรีอยุธยา จํากัด
   • ธ. นครหลวงไทย จํากัด
   • ธ. กสิกรไทย จํากัด
   • ธ. ทหารไทย จํากัด
   • ธ. กรุงไทย จํากัด
   • ธ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
   • ธ. ธนชาต จํากัด
   • ธ. ธ.ก.ส. จํากัด
   • ธ. ออมสิน
   • ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
  • โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง คือ โรงภาพยนตร์เฉลิม ป.
  • สถานที่จําหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 365 แห่ง
  • สถานบริการโรงรับจํานํา 2 แห่ง คือ โรงรับจํานําปากช่อง และโรงรับจํานําเคเค
การคลัง
 • รายรับ รวมทั้งสิ้น 274,793,914.78 บาท แยกเป็น
  • ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 11,035,296.41 บาท
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8,228,410.00 บาท
  • ภาษีบํารุงท้องที่ 356,362.41 บาท
  • ภาษีป้าย 2,184,182.00 บาท
  • อากรการฆ่าสัตว์ 266,342.00 บาท
 • ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้ รวมทั้งสิ้น 89,327,275.54 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70,101,243.49 บาท
  • ภาษีสุรา 5,181,778.78 บาท
  • ภาษีสรรพสามิต 14,044,253.27 บาท
 • รายได้หมวดอื่น รวมทั้งสิ้น 15,255,257.13 บาท
  • ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ 6,574,597.10 บาท
  • รายได้จากทรัพย์สิน 4,349,517.90 บาท
  • รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 2,774,083.88 บาท
  • รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,557,058.25 บาท
 • รายได้หมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 147,483,308.55 บาท
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 103,042,318.35 บาท
  • อื่นๆ 44,440,990.00 บาท
 • รายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 8,918,693.47 บาท
  • เงินจ่ายขาดจากการสะสม 8,918,693.47 บาท
 • เงินสะสม รวมทั้งสิ้น 31,701,582.00 บาท
  • เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง 31,701,582.00 บาท
 • รายจ่าย รวมทั้งสิ้น 266,260,551.42 บาท
  • งบกลาง 20,434,770.69 บาท
  • รายจ่ายประจําปี 105,179,251.02 บาท
  • รายจ่ายเพื่อการลงทุน 140,646,549.71 บาท
 • รายจ่ายบางประเภท
  • เพื่อการศึกษา 35,213,236.60 บาท
  • เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย 417,118.81 บาท
  • เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย 8,415,719.72 บาท
  • เพื่อการบํารุงทางบก 21,079,560.97 บาท
  • เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,390,348.22 บาท
  • เพื่อการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน 13,606,148.52 บาท
  • เพื่อการส่งเสริมการกีฬา 998,629.00 บาท
  • เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 1,194,247.50 บาท
Switch langauge »