คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ
โทร: (085) 929-9641
รองนายกเทศมนตรี
นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย
โทร: (081) 600-7656
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
นายดิเรกฤทธิ์ พงษ์ศิริ
โทร: (086) 265-3322
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
นายยุทธนา เกียรติขจรไกร
โทร: (081) 876-3487
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายพูลศักดิ์ เลียวนรเศรษฐ
โทร: (081) 718-7921
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายคมทวี ลิ้มปัญญาเลิศ
โทร: (083) 695-9922
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประภัทร์ โรจนมงคลกุล
โทร: (081) 734-2205