กองการศึกษา

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความช่วยเหลือ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน งานบริหารงานศึกษา งานนิเทศการศึกษา และงานบริหารงานวิชาการ

2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูและงานในกองหรือฝ่ายการศึกษาดังนี้ งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทํารายงานการบัญชี งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี ้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
เช่น จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจําปี การจัดทําบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มประจําปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือนการเลื่อนขั้น เงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจําปี ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบํารุงรักษา พัสดุ
ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่ายดังนี้ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ที่สังกัดกอง
หรือฝ่ายการศึกษาในเรื่องการกําหนดตําแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึ กอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ งานดําเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน งานสํารวจเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย งานแนะนําตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บข้อมูลและสถิติทางศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้การบริการทางศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศก์ ให้คําปรึกษาแนะนําปัญหาทางวิชาการ งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา งานประสานงานการดําเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา งานประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานบริหารวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งงาน ประสานงานและ ตรวจสอบควบคุมดําเนินงาน งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั ้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ งานประสานงานในการดําเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานจัดทํารายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ

3.1 งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการสํารวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ งานพัฒนาเยาวชนให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน งานห้องสมุด งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผล และประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานบริการด้านวิชาการและอื่นๆ  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

นายวีรพล สถิตสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Switch langauge »