ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองปากช่อง

เมืองตระการตาในภาคอีสาน
The Most Exciting City of Northeast!

วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

ภูมิทัศน์เมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย กําหนดการวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของประชากร

Read more
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

Read more
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ

Read more
พัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเที่ยว

ด้วยลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ

Read more

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกาศ  โครงการ กิจกรรม

annouce01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

15.25

ตารางกิโลเมตร

22°-34°

อุณหภูมิและสภาพอากาศ

313

รายได้รวมปี 2562 (ล้านบาท)

36,467

จำนวนประชากร

ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน

 • หลักธรรมาภิบาลเทศบาล
 • คู่มือประชาชน
 • รวมกฎหมายท้องถิ่น
 • หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ศูนย์ไอซีทีตำบล
 • แบบฟอร์ม-คำร้อง
 • ข่าวสมัครงาน
 • คลังความรู้
 • ระบบสารสนเทศ
 • รายงานสภาพอากาศ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ของฝาก-ของที่ระลึก
 • เทศกาล-งานประจำปี
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • โรงแรม-ที่พัก
 • ท่ารถขนส่งและการเดินทาง
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • เรื่องราว-ร้องทุกข์

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ติดต่อสำนักงานเทศบาล

ปฏิบัติงาน:

จันทร์ – ศุกร์: 8.30  – 16.30
โทรศัพท์: 044-312-037-8
โทรสาร: 044-312-040

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Switch langauge »